การประเคนของแด่พระสงฆ์และการรับของจากพระสงฆ์

ลบ แก้ไข    1. การ ประเคนของแด่พระสงฆ์ หมายถึง การถวายของโดย ส่งให้ตามวิธีการทางพระวินัย การประเคนของ แด่พระสงฆ์ ถ้าเป็นของที่พอยกได้ใช้ สองมือยกแล้วประเคนในระยะหัตถบาส ถ้าเป็น ของใหญ่เกินกว่าที่จะยกได้ เช่น เรือ รถ หรือกุฎิ ก็ไม่ต้องยกเพียงกล่าวคำถวาย หรือถวายเอกสารประกอบสิ่งของนั้นก็พอแล้ว
    วิธีการประเคนของ ชายและหญิงปฏิบัติดังนี้ คือ ถ้าพระสงฆ์นั่งกับพื้นถือของเดินเข่าเข้า ไปได้ระยะหัตถบาส แล้วยกของขึ้นประเคน ชาย จะประเคนของแด่พระสงฆ์ในลักษณะมือต่อมือ ได้เลย ส่วนหญิงจะต้องวางบนผ้าที่พระ สงฆ์ทอดออกมา จะไหว้หรือกราบแล้วแต่กาลเทศะ ถอยโดยวิธีเดินเข่า เมื่อห่างพอประมาณค่อยๆ ลุก ขึ้นหันตัวกลับ ในกรณีพระสงฆ์นั่งบนเก้าอี้ หรืออาสน์สงฆ์ไม่ต้องเดินเข่า แต่เข้าไปให้ ได้ระยะหัตถบาส และประเคนตามวิธีดังกล่าวข้าง ต้น ถ้ามีของถวายหลายอย่าง ควรประเคนทีละ อย่าง แต่ถ้ามีถาดหรือภาชนะใส่ไว้แล้ว ก็ ประเคนทั้งถาดหรือภาชนะได้ แต่ไม่ควรยกโต๊ะ อาหารประเคนทั้งโต๊ะ เพราะเป็นของใหญ่หรือหนักเกิน ประมาณ ซึ่งผิดพระวินัย
       
    2. การรับของ จากพระสงฆ์ การรับของจากพระสงฆ์ ชายและ หญิงปฏิบัติดังนี้คือ ก่อนรับของให้เข้าไป ใกล้ในระยะพอสมควร แล้วแสดงความเคารพจะ กราบหรือไหว้สุดแต่กาละของเบา ชายยื่น มือขวารับ ของหนัก ยื่นสองมือรับแล้วถอย กลับ ส่วนหญิงพระจะวางของไว้ตรงหน้า ของ เบาให้เอื้อมมือขวาไปหยิบด้วยอาการนอบน้อม สำรวม ของหนักให้ยกทั้งสองมือแล้วถอยกลับ


    การรับของจากผู้ใหญ่และการส่งของให้ผู้ใหญ่
    ของที่จะรับหรือส่ง มี สองลักษณะ คือ ของหนักและของเบา ของหนักให้ ถือสองมือ ของเบาให้ถือมือเดียว โดยถือ ด้วยมือขวา มือซ้ายปล่อยข้างตัวของที่จะ รับหรือส่งควรถือตามขวาง ถ้าเป็นสมุดหรือ หนังสือควรหันทางสันออกนอกตัว
    1. การรับของและส่งของอย่างเป็นพิธีการ
    คำว่า พิธีการในที่นี้คือ การกระทำ ที่เป็นพิธี มีการกำหนดนัดหมาย และมีระเบียบ ปฏิบัติซึ่งอาจไม่เหมือนกับวิธีปฏิบัติที่เป็นส่วน ตัว
    1.1 การรับของ
    - ขณะผู้ใหญ่ยืน
    ชาย เดินเข้าไปห่าง จากผู้ใหญ่พอสมควร (ประมาณ 3 ก้าว) ยืนตรงคำนับแล้วก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าพร้อม กับค้อมตัวเล็กน้อย รับของเสร็จแล้วชักเท้า ขวากลับ คำนับอีกครั้งหนึ่ง ถอยพอประมาณแล้วหัน กลับ อีกแบบหนึ่งยืนไหว้ครั้งเดียว แทนการคำนับ ก่อน รับของแล้วไม่ต้องไหว้อีก
    หญิง เดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอสมควร ( ประมาณ 3 ก้าว) ย่อตัวไหว้ตามอาวุโส ของผู้ ส่งของให้ แล้วก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าพร้อม กับย่อตัวรับของเสร็จแล้วชักเท้าขวากลับ ถอยพอประมาณ หันกลับ
      
      
    - ขณะผู้ใหญ่นั่ง เก้าอี้
    ชาย เดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่ พอสมควร ยืนตรง คำนับก้าวเท้าขวาไปข้าง หน้าแล้วคุกเข่าซ้าย รับของ เสร็จแล้วถอยเท้าขวา พร้อมกับลุกขึ้นยืนตรง คำนับอีกครั้งหนึ่ง ถอย พอประมาณ หันกลับอีกแบบหนึ่งค้อมตัวไหว้ครั้ง เดียวแทนการคำนับก่อนรับของ
    หญิง เดิน เข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอสมควร ยืนตรง ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าแล้วคุกเข่าซ้าย และไหว้ ตามอาวุโสของผู้ส่งของให้ รับของแล้วถอย เท้าขวาพร้อมกับลุกขึ้นยืน ถอยพอประมาณ หัน กลับ
       
       
      


    - ขณะผู้ใหญ่นั่งกับพื้น
    ชายและหญิงปฏิบัติเหมือนกัน ถ้าเป็นผู้ใหญ่ ที่มีพระคุณหรืออาวุโสมาก ให้เข้าไปใกล้ ผู้ใหญ่พอประมาณ แล้วจึงเดินเข่าเข้าไปห่าง จากผู้ใหญ่ประมาณ 3 ก้าว นั่งพับเพียบกราบผู้ ใหญ่ 1 ครั้ง แล้วรับของ วางของทางขวามือ เหนือเข่าเล็กน้อย ถ้าผู้ใหญ่ปราศรัยด้วยก็นั่ง ในลักษณะสำรวมเสร็จแล้วกราบอีก 1 ครั้ง ถือของ เดินเข่าถอยพอประมาณลุกขึ้นหันกลับ
    1.2 การส่งของ
    - ขณะผู้ใหญ่ ยืน
    ชาย ถือของเดินเข้าไปห่างจาก ผู้ใหญ่พอสมควร ยืนตรงคำนับ แล้วก้าวเท้า ขวาไปข้างหน้า พร้อมกับค้อมตัวเล็กน้อย ส่ง ของเสร็จแล้วชักเท้าขวากลับ คำนับอีกครั้งหนึ่ง ส่งของเสร็จแล้วซักเท้าขวากลับคำนับอีกครั้ง หนึ่ง ถอยพอประมาณ หันกลับอีกแบบหนึ่ง ใช้การ ยืนแทนการคำนับไหว้ครั้งเดียวแทนการคำนับเมื่อ ส่งของให้ผู้ใหญ่แล้ว
      
       
    หญิง ถือของ เดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอสมควรยืน ตรงแล้วก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า พร้อมกับย่อ ตัวเล็กน้อยส่งของเสร็จแล้วไหว้ในขณะที่ ย่อตัวอยู่แล้วชักเท้าขวากลับ ถอยพอประมาณ หันกลับ
    ในกรณีที่มีภาชนะรองรับของ เช่น พาน ให้จับคอพานทั้งสองมือเดินเข้า ไปให้ได้ระยะพอสมควร ค้อมตัว ยกพาน ส่งของให้ เมื่อผู้ใหญ่รับของไปแล้วถือ พานด้วยมือขวา ชายคำนับแล้วถอยกลับ หญิงย่อ ตัวเล็กน้อย ถอยกลับ
      
    - ขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้
    ชาย ถือของเดินเข้าไปห่างจาก ผู้ใหญ่พอสมควร ยืนตรงคำนับ ก้าวเท้าขวา ไปข้างหน้าแล้วคุกเข่าซ้ายส่งของเสร็จแล้วถอย เท้าขวากลับพร้อมลุกขึ้น ยืนตรง คำนับอีกครั้ง หนึ่งถอยพอประมาณ หันกลับ อีกแบบหนึ่งใช้การ ค้อมตัวไหว้ครั้งเดียวแทนการคำนับ เมื่อส่งของ ให้ผู้ใหญ่แล้ว
      
      
    หญิง ถือของเดินเข้า ไปห่างจากผู้ใหญ่พอสมควร ยืนตรงก้าว เท้าขวาไปข้างหน้าแล้วคุกเข่าซ้ายส่งของ เสร็จ แล้วไหว้ตามอาวุโสของผู้รับ แล้วถอยเท้าขวา พร้อมกับลุกขึ้นยืนถอยพอประมาณหันกลับ
    ในกรณีที่มีภาชนะรองรับของ เช่น พาน ให้ จับคอพานทั้งสองมือเดินเข้าไปให้ได้ ระยะพอสมควร คุกเข่าลงเดินเข้าไปพอประมาณ นั่งพับเพียบวางพานแล้วกราบ 1 ครั้ง แล้วยก พานส่งของให้เมื่อผู้ใหญ่รับของไปแล้ว วางพานทางขวามือ เหนือเข่าเล็กน้อยแล้วกราบ 1 ครั้ง ยกพานขึ้นเดินเข่าถอยกลับ
      
    - ขณะผู้ใหญ่นั่งกับพื้น
    ชายและหญิงปฏิบัติเหมือน กัน ถ้าเป็นผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณหรือผู้ มีอาวุโสมากให้ผู้ที่เข้าไปส่งของเดิน เข่าถือของเข้าไป ห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณ นั่งพับเพียบวางของทางขวามือเหนือเข่าเล็ก น้อย แล้วกราบผู้ใหญ่ 1 ครั้ง ส่งของให้ผู้ ใหญ่ ถ้าผู้ใหญ่ปราศรัยด้วยก็ให้นั่งลักษณะสำรวม เมื่อจะลากลับกราบอีก 1 ครั้ง ถอยโดยวิธี เดินเข่า ห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณลุกขึ้นยืน หันกลับ
       
    2. การรับของและส่งของ อย่างไม่เป็นพิธีการ
    การรับของและ ส่งของอย่างไม่เป็นพิธีการนั้นหมายถึง การ รับของและส่งของเป็นการส่วนตัวขณะที่ ผู้ใหญ่ยืนอยู่หรือนั่งเก้าอี้รับแขก หรือนั่ง บนพื้นในบ้าน ทั้งชายและหญิงควรปฏิบัติด้วย อาการนอบน้อมด้วยการทำความเคารพคือ เมื่อจะ รับของก็ไหว้ท่านแล้วจึงรับ เมื่อจะส่ง ของให้ท่านก็ส่งของก่อนแล้วจึงไหว้ ทั้ง นี้พึงปฏิบัติให้เหมาะสมตามกรณี เมื่อจะลา ท่านก็ให้ไหว้อีกครั้งหนึ่ง
    หมายเหตุ การ รับของหรือการส่งของเมื่อผู้ใหญ่นั่งกับ พื้น ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่อาวุโสไม่มาก เช่น พี่ น้า อา เป็นต้น ให้ใช้วิธีการนั่งพับเพียบไหว้ การเข้าและออกให้ใช้วิธีเดินเข่า


ทีมา http://www.kanchanapisek.or.th/kp8/mthai/send.html


Uexpo 2012 -  เก็งคะแนน Admissions 55 สูงขึ้นหรือต่ำลง พบเทคนิคการเลือกคณะมหาวิทยาลัยอย่างไรให้สอบติด

Uexpo 2012- วิเคราะห์ทิศทาง สาขาแห่งอนาคต  2012 เรียนอะไร หางานง่าย รายได้สูง

Uexpo 2012- ในยุคอาเซียนเปลี่ยนไป เลือกคณะอย่างไร...ไม่ตกงาน


 

 
โดย minimalism ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 15 มี.ค. 55 11:31 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,853 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,853 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

คำฮิต

คำค้นหา
สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , หลักสูตร ป.โท , หลักสูตร ป.เอก , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตSocialFeed , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ , วันปิยมหาราช , วันลอยกระทง