มสธ. ขยายเวลารับ ป.ตรี ถึง 10 กรกฎาคม 52

ลบ แก้ไข

    

 

       รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดเผยว่า ตามที่มสธ.ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  ในภาค 1 ปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึง วันที่ 20 มิถุนายน 2552 ไปแล้วนั้น ขณะนี้ยังมีผู้ที่สนใจอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้สมัครเป็นนักศึกษาทางมหาวิทยาลัยจึงขยายเวลารับสมัครออกไปอีก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป ได้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี   ซึ่งเปิดสอน 12 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ สาขาวิทยาการจัดการ สาขานิติศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขามนุษยนิเวศศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      ทั้งนี้หาซื้อระเบียบการสมัครได้ ที่ศูนย์วิทยพัฒนามสธ. 10 แห่ง ใน จังหวัดลำปาง สุโขทัย นครสวรรค์ เพชรบุรี นครศรีธรรมราช ยะลา นครนายก จันทบุรี อุดรธานี อุบลราชธานี  ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น  ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศศูนย์บริการการศึกษามสธ.ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัด และที่ทำการ มสธ.ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  จำหน่าย ในราคา ชุดละ100 บาท   

      สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครด้วยตัวเอง ผ่านทางไปรษณีย์ หรือผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช www.stou.ac.th ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช           โทร. 02-504-7788 
 
 
 

****************************************** 
 
 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน    

 1. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาแรก
 3. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า
 4. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 5. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
 

      ทั้งนี้ ในบางสาขาวิชา ผู้สมัคราต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเป็นกรณีพิเศษ ขอให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนประจำปีการศึกษาที่เปิดรับสมัคร 

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 
          
1.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน/ระเบียนแสดลผลการศึกษา/ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด

  • ผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่จะต้องส่งหนังสือรับรองการสำเร็จ การศึกษาเป็นหลักฐานการสมัคร
  • ผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาต่างประเทศต้องส่งผลการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ หากไม่มีผลการเทียบวุฒิการศึกษา ให้ส่งสำเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร และสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) กรณีที่เอกสารวุฒิการศึกษาไม่ใช่ภาษาสากล (ภาษาอังกฤษ) ให้แปลเอกสารดังกล่าวจากหน่วยงานที่รับรองแนบไปพร้อมการสมัครด้วย

  2.สำเนาทะเบียนบ้าน ด้านที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่ จำนวน 1 ฉบับ

  3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้ง 2 ด้าน จำนวน 1 ฉบับ

  4.สำเนาพาสปอร์ต สำหรับผู้สมัครที่เป็นชาวต่างชาติ จำนวน 1 ฉบับ

  5.สำเนาบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าวในกรณีไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน1ฉบับ6.สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล สำเนาใบสำคัญการสมรส สำเนาใบแต่งตั้งยศ หรือสำเนาใบเลื่อนยศ เป็นต้น  
   
   

7.แบบกรอกข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัคร 
          
สำหรับผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาต่อไปนี้ ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงในแบบฟอร์มแบบกรอกข้อมูลและส่งไปพร้อมเอกสารการสมัคร
 
               
7.1 ผู้สมัครที่เคยศึกษากับ มสธ. และยังไม่สำเร็จการศึกษา และยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่จะต้องลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิมก่อนหากต้องการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงใน
แบบฟอร์มที่ผู้สมัครต้องกรอกเพิ่มเติมเพื่อมหาวิทยาลัยจะได้เป็นข้อมูลดำเนินการต่อไป 
               7.2 ผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขังจะต้องได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาใน มสธ. จากกรมราชทัณฑ์ และให้จัดส่งหนังสืออนุญาตเรียนจากกรมราชทัณฑ์มาประกอบการพิจารณา พร้อมเอกสารการสมัคร ทั้งนี้จะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงใน
แบบฟอร์มที่ผู้สมัครต้องกรอกเพิ่มเติมเพื่อมหาวิทยาลัยจะได้เป็นข้อมูลดำเนินการต่อไป 
               7.3 ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการมหาวิทยาลัยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครที่มีลักษณะความพิการต่างๆ รวมทั้งผู้สมัครที่มีความบกพร่องทางสายตา จักษุพิการทั้ง 2 ข้าง ซึ่งการจัดสอบอาจมีลักษณะที่แตกต่างจากนักศึกษาทั่วไป ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงใน
แบบกรอกข้อมูลสำหรับผู้พิการ       เพื่อประโยชน์ในการจัดสอบ 
          เอกสารตามข้อ 1 - 6 ผู้สมัครต้องรับรองสำเนาเอกสารโดยใช้กระดาษ A-4 เท่านั้น พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องตรงกับต้นฉบับ โดยเขียนข้อความต่อไปนี้ที่ด้านมุมบนขวามือของเอกสารแต่ละฉบับ   

เมื่อผู้สมัครกรอกรายละเอียดและระบายข้อมูลที่ปรากฏในใบสมัคร และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มสธ.1) ได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และได้ตรวจสอบจำนวนเงินที่จะต้องชำระ (ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าบำรุงการศึกษา ค่าชุดวิชาลงทะเบียนเรียนรวมค่าวัสดุการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา ตลอดเวลาของการเป็นนักศึกษา) พร้อมทั้งจัดเตรียมหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคราซึ่งได้บรรจุลงในซองสีเขียว (สทว.ซ.06) เรียบร้อยแล้ว โดยเลือกวิธีการชำระเงิน ดังนี้ 
               - ชำระเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ด้วยบริการ Pay at Post โดยเจ้าหน้าที่ที่ทำการไปรษณีย์จะให้คำแนะนำพร้อมทั้งนำส่งเอกสารการสมัครให้กับท่านด้วย 
               - ชำระเงิน ณ จุดที่รับสมัครด้วยตนเองที่ที่ทำการมหาวิทยาลัย หรือ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง 

      กรณีผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าลงทะเบียนเรียนมาไม่ครบตามที่กำหนด เพื่อให้การรับสมัครดำเนินไปโดยไม่ล่าช้า มหาวิทยาลัยจะตัดชุดวิชาบางชุดวิชาออกไม่รับลงทะเบียนเรียน โดยจะคำนวณจำนวนเงินให้ครบตามจำนวนชุดวิชาที่สามารถรับลงทะเบียนเท่านั้น สำหรับชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยตัดออกนั้นนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนเพิ่มชุดวิชาเข้ามาภายหลังได้รับการตอบรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว นักศึกษาจะมีจำนวนเงินส่วนเกินตัดฝากไว้กับมหาวิทยาลัย โดยจะต้องส่งเงินเพิ่มเติมเฉพาะส่วนที่ยังขาดอยู่ให้ครบตามจำนวนเงินค่าชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน หากนักศึกษาไม่ติดต่อลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชาภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร ให้นักศึกษาติดต่อขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภายใน 1 ปี 
 

มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าชุดวิชารวมค่าวัสดุการศึกษาให้แก่ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ กรณีดังต่อไปนี้

   1.มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงการเปิดสอนชุดวิชา 
               2.มีการลงทะเบียนเรียนซ้ำซ้อนอันเนื่องมากจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
               3.ตรวจสอบพบว่านักศึกษาหรือผู้เรียนหมดสิทธิที่จะลงทะเบียนเรียน 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 500 บาท ให้แก่ผู้สมัครที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 60 ปี ในวันเปิดภาคการศึกษาที่สมัคร เมื่อมหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานการสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว จะทำการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้กับท่านและดำเนินการดังนี้ 
               1.การตอบรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
                    1.1 มหาวิทยาลัยจะจัดส่งหนังสือตอบรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และบัตรประจำตัวนักศึกษาให้กับท่าน ในกรณีที่มหาวิทยาลัยขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในสาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ลำดับแรกได้ หรือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในสาขาวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอกลำดับที่สองในกรณีไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในลำดับแรกได้ 
                    1.2 กรณีที่ผู้สมัครบางรายส่งหลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่อนุโลมขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ได้ มหาวิทยาลัยจะจัดส่งหนังสือตอบรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาโดยอนุโลมและบัตรประจำตัวนักศึกษา โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครรายนั้นๆ ทราบและดำเนินการเพิ่มเติม ดังนั้นเมื่อผู้สมัครได้รับหนังสือแจ้งแล้วโปรดดำเนินการโดยด่วนเพื่อความสมบูรณ์ของการสมัคร 
               2.การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 
               มหาวิทยาลัยจะจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาให้กับท่านภายหลังการตอบรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 2 รูปแบบ นักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดทำให้ดังนี้ 
                    รูปแบบที่ 1 บัตรประจำตัวนักศึกษาที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัย เป็นบัตรประจำตัวนักศึกษาที่นักศึกษาสามารถใช้ในการเข้าสอบติดต่อดำเนินกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย 
                    รูปแบบที่ 2 บัตรประจำตัวนักศึกษา มสธ. ATM – กรุงไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ร่วมกับบัตร ATM ใช้ในการลงทะเบียนเรียนทางโทรศัพท์ หรือผ่านตู้ ATM เบิกถอนเงินและสอบถามข้อมูลด้านบัญชีได้ นอกเหนือจากใช้บริการเช่นเดียวกับบัตรรูปแบบที่ 1 โดยนักศึกษาจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับสาขาของธนาคารในวันไปขอรับบัตร ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องระบุสาขาและรหัสสาขาของธนาคารลงในใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา(มสธ.1)ที่นักศึกษาสะดวกสามารถไปรับบัตรได้ 
          เมื่อมหาวิทยาลัยขึ้นทะเบียนท่านเป็นนักศึกษาแล้ว จะทยอยจัดส่งเอกสารการสอนให้ต่อไป ให้นักศึกษาตรวจสอบชุดวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ว่าตรงกับชุดวิชาที่ได้เลือกลงทะเบียนเรียนไว้หรือไม่ หากพบข้อผิดพลาดให้ติดต่อที่
ศูนย์สารสนเทศ โทร 0 2504 7191-6 

 

 

อ.น้อง

 

รวมสอบตรง ทั่วประเทศ ละเอียดที่สุด

 

ชุมชนการศึกษาออนไลน์ อันดับ 1

 

 

ศูนย์ข่าวการศึกษา ที่เป็นมากกว่า การศึกษา

 

 

ทุนการศึกษาดีดี มีทั่วโลก

 

 

ช้อปปิ้ง การศึกษา ออนไลน์

 

 

หนังสือออนไลน์ เพื่อคนการศึกษา

 

 

ชุมชน เพื่อนเพื่อเพื่อน ออนไลน์

 

โปรแกรมช่วยแอดมิสชั่นส์ ไม่ให้พลาด

 

 

 

พิเศษสุด....สำหรับผู้ที่สนใจ Pocket Book สาขาแห่งอนาคต เล่ม 2

สามารถสั่งซื้อได้แล้ว ที่นี่ EZ Shopping

เฉพาะ 100 คนแรกเท่านั้นที่สั่งจองวันนี้ รับทันที E-Magazine

เรื่อง การเลือกคณะ ฟรี 1 เล่ม ดูตัวอย่าง ได้ที่นี่ www.108ezine.com/

หรือโทรศัพท์สั่งซื้อได้ที่ 0-2561-5455-7 ต่อ 16 มือถือ 08-46800660 รับหนังสือทางไปรษณีย์

วิธีสั่งซื้อง่าย ๆ พิมพ์ชื่อ-สกุล พร้อมเบอร์โทรและอีเมล์ ส่ง sms มาได้ที่ ปุ๋มปิ๋ม 084-6800660

 

 

 โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 มิ.ย. 52 14:29 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 31,975 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 31,975 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง