ครู ดีเด่น ประกาศเกียรติคุณ "วันครู"

ลบ แก้ไข

 

คุรุสภา เปิดตัว 9 ครู รางวัลดีเด่น

ประกาศเกียรติคุณเนื่องใน"วันครู""ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บูชาคุณครู" คือคำขวัญวันครู ประจำปี พ.ศ.2552 ซึ่งคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี เพื่อรำลึกพระคุณครู ให้สังคมตระหนักและเห็นความสำคัญของครู โดยประธานกรรมการคุรุสภา นายดิเรก พรสีมา เน้นย้ำว่า งานวันครู 16 มกราคม นี้ เน้นเรื่องการรณรงค์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตอย่างถูกทำนองคลองธรรม

และเนื่องในวันครู คณะกรรมการคุรุสภามีมติมอบ "รางวัลครูดีเด่น" ให้เป็นแบบอย่างแก่ครูด้วยกันได้นำไปเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ โดยปี 2552 นี้ คณะกรรมการคุรุสภา มีมติมอบรางวัลให้กับครู 9 คน ประกอบด้วย

ประเภทครูผู้ปฏิบัติการสอน ได้แก่ นางจุรี โก้สกุล โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ครูผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเริ่มเป็นครูในปี 2522 กระทั่งปี 2542 ครูจุรีได้ทำงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการแก้ปัญหาการออกเสียงพยัญชนะ ต สำหรับนักเรียนพิการบกพร่องทางการได้ยิน ระดับ ป.4 ผลงานวิจัยดังกล่าวเป็นสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการได้ยิน

นอกจากนี้ยังจัดทำโปรแกรมประดิษฐ์พจนานุกรมภาษามือช่วยการสื่อสารผู้พิการทางหู โดยสามารถติดต่อออนไลน์ได้ ทั้งยังมีผลงานทางวิชาการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง เช่น งานวิจัยหนังสือเสริมการอ่าน หนังสือเอกสารภาษามือ เล่ม 1, 2 การพูดสำคัญอย่างไร แบบสะกดนิ้วมือไทย, อังกฤษ และแบบสะกดตัวเลข และได้รับการยกย่องในผลงานบทความภาษาอังกฤษ "นางฟ้าของคนหูหนวก" The angle of the deaf

นายจตุรพัฒน์ วิไลรัตน์ โรงเรียนวัดสันติธรรม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ครูผู้เน้นการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ เนื่องจากนักเรียนที่สอนส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาส มีสติปัญญาระดับปานกลางถึงอ่อนและอ่อนมาก แต่คุณครูพยายามจัดการเรียนการสอนโดยให้โอกาสนักเรียนพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง ด้วยความเสียสละและทุ่มเท ส่งผลให้คุณครูจตุรพัฒน์ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ / ครูดีเด่น ถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 45 รางวัล

นายพลศักดิ์ เผ่ากันทรากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เป็นครูที่มีความริเริ่มสร้างสรรค์ในวิชาชีพ นับตั้งแต่เข้ารับราชการเป็นครู ได้นำความรู้ทางด้านพืชไร่มาสอนถ่ายทอดให้นักเรียน จนนักเรียนได้รับรางวัล ทั้งนำความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชมาช่วยให้นักศึกษาหารายได้ระหว่างเรียน แบ่งเบาภาระทางครอบครัว ครูพลศักดิ์ได้ค้นคิดและหานวัตกรรมการสอนที่สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งหาเทคนิคใหม่ๆ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานชุดปลูกพันธุ์พืชโดยไม่ใช้ดินแบบไม้ไผ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโน โลยีมหาสารคาม นอกจากนี้ยังมีงานและโครงการเด่นอีกหลายโครงการที่ครูภูมิใจ

นายไพบูลย์ กฤษณจักราวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดย ครูไพบูลย์ได้พัฒนาความรู้โดยเข้ารับอบรมเกี่ยวกับวิชาที่สอน ศึกษาเอกสารและบทความต่างๆ โดยเฉพาะวิชากระบี่กระบองและมวยไทย ได้ก่อตั้งชมรมกระบี่กระบองมวยไทยบดินทรเดชา 2 ตั้งแต่ปี 2539 เพื่อเพิ่มพูนพัฒนาทักษะการเรียนการสอน และพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน เช่น เอกสารประกอบการสอน สื่อสิ่งพิมพ์ ดีวีดี และ เว็บไซต์ เป็นที่ยอมรับว่าเป็นผลงานมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นแบบอย่างในวงการศึกษาด้านวิชากระบี่กระบองและมวยไทย

นายเสกสรร กาวินชัย โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ตั้งแต่เริ่มเป็นครู ครูเสกสรรศึกษาเรียนรู้เทคนิควิธีการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง ศึกษาสภาพข้อมูลท้องถิ่น นักเรียน บริบทของโรงเรียนและสภาพสังคมปัจจุบัน ออกแบบนวัต กรรมเรื่อง "ชิ้นงานฝึกทักษะจากเศษไม้" โดยพัฒนาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสภาพความต้องการของโรง เรียน ชุมชน ทำให้นัก เรียนสร้างสรรค์ผลงานหลากหลาย มียอดการจำหน่ายผลผลิตเพิ่มขึ้นและได้รับการยอมรับอย่างมาก จนก้าวสู่เวทีการประกวดระดับชาติ ได้รับรางวัลต่างๆ มาก มาย รวมทั้งผลงานของนักเรียนได้รับการยอม รับเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ 4 ดาว

ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ นายธำรงค์ น่วมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เป็นผู้นำโทรทัศน์และจานดาวเทียมมาใช้ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนแสดงออก จนโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนเอก ลักษณ์ดีเด่น เป็นผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาความสามารถพิเศษ 7 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษา อังกฤษ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ จิตวิทยาและแนะแนว และทักษะการคิดระดับสูง

นำคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของครู จนโรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านการปลูกฝังพัฒนาจริยธรรม คุณธรรม ของสำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 7 นอกจากนี้ยังได้นำวิถีชีวิตประชาธิปไตยมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนโดยเน้นคารวธรรม ปัญญาธรรมและสามัคคีธรรม เป็นผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบการประยุกต์ใช้ประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปี 2548 จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับชาติ

ภราดาประภาส ศรีเจริญ อธิการโรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) อ.เมือง จ.จันทบุรี ผู้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนัก งานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น รางวัลโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) โดยพัฒนาให้สพท.มหาสาร คาม เขต 1 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นเขตนำร่องในการใช้ระบบควบคุมเชิงประจักษ์ ในการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ และนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดทุกระดับ

ประเภทบุคลากรทางการศึกษาอื่น ได้แก่ นายเสริม คงประเสริฐ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพท. นราธิวาส เขต 1 อ.เมือง จ.นราธิวาส คิดค้นพัฒนานวัตกรรมสร้าง "งานเกษตรสมุนไพรตามแนวพระราชดำริ" โดยบูรณาการ "คุณธรรมจริย ธรรมนำความรู้" สู่นักเรียนชั้น ป.6 โดยใช้แหล่งการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพ "การจัดการเรียนรู้สร้างโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้" ได้มีการพัฒนารูปแบบการนิเทศที่มีผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสถานการณ์วิกฤต โดยใช้กระบวน การนิเทศแบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

รวมเป็นครูที่วงวิชาชีพครูไทยภาคภูมิใจ ด้วยเป็นครูที่มีเป้าหมายสูงส่งเดียวกัน นักเรียนมีความรู้ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม

รายงานการศึกษา โดย วาสนา แสงสุข

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.น้อง

www.eduzones.com/

www.enn.co.th/

www.interscholarship.com/

http://shopping.eduzones.com/

www.108ezine.com/

http://www.spufriends.com/

http://www.ezplusonline.com/

http://www.ictutors.com/

 

 

 พิเศษสุด....สำหรับผู้ที่สนใจ Pocket Book สาขาแห่งอนาคต เล่ม 2

สามารถสั่งซื้อได้แล้ว ที่นี่ EZ Shopping

เฉพาะ 100 คนแรกเท่านั้นที่สั่งจองวันนี้ รับทันที E-Magazine

เรื่อง การเลือกคณะ ฟรี 1 เล่ม ดูตัวอย่าง ได้ที่นี่ www.108ezine.com/

หรือโทรศัพท์สั่งซื้อได้ที่ 0-2561-5455-7 ต่อ 16 มือถือ 08-46800660 รับหนังสือทางไปรษณีย์

วิธีสั่งซื้อง่าย ๆ พิมพ์ชื่อ-สกุล พร้อมเบอร์โทรและอีเมล์ ส่ง sms มาได้ที่ ปุ๋มปิ๋ม 084-6800660

 

 

 

 
โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 ม.ค. 52 02:31 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 56,259 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 56,259 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

คำฮิต
โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , หลักสูตร ป.โท , อาเซียน , หลักสูตร ป.เอก , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เทศกาลกินเจ , คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , SocialFeed , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ , วันปิยมหาราช , วันลอยกระทง

คำค้นหา
สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , หลักสูตร ป.โท , หลักสูตร ป.เอก , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตSocialFeed , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ , วันปิยมหาราช , วันลอยกระทง